Styrelsen

Mehari Nandorf(Mandas Pappa)

Sofie Ahlholm (Mandas Mamma)

Anette Power (Mandas moster)

Jon Power (Anettes man)

Stadgar

Vi, Sofie Ahlholm och Mehari Nandorf, har till minne av vår dotter, Manda Malia Ahlholm Nandorf beslutat att bilda Mandas Stiftelse.

§1 Stiftelsens namn skall vara Mandas Stiftelse.

§2 Stiftelsens ändamål är att stödja:

Stiftelsens styrelse kan, om särskilda skäl föreligger och forskningen är av särskilt intresse,även stödja forskning kring annan leukemi.

Stiftelsen kan verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

§3 Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter. Stiftarna, Sofie Ahlholm och Mehari Nandorf, ingår i stiftelsens styrelse så länge de själva önskar. Ordförande i stiftelsen skall vara Mehari Nandorf eller den han sätter i sitt ställe. Stiftelsen utser och entledigar ledamöterna. Dessa utses för en mandattid av 3 år.

Vid stiftarnas frånträde utser den kvarvarande styrelse ny ledamot. Ledamöter kan omväljas för en ny mandatperiod.

När stiftarnas son, Noel Ahlholm Nandorf, nått myndig ålder ska denne ingå i stiftelsens styrelsen om denne så önskar.

Om stiftarna, Sofie Ahlholm och Mehari Nandorf, väljer att avgå ur styrelsen har dessa rätt att bli adjungerade till styrelsens sammanträden om de önskar.

Styrelsen kan utse en eller flera nämnder eller sakkunninga att utvärdera och granska ansökningarna om medel från stiftelsen.

§4 För förvaltning av stiftelsens angelägenheter och för utdelning av forskningsstöd ansvarar styrelsen.

I övrigt fastställer stiftelsens styrelse arbetsordning för verksamheten och beslutar om lämpligaste förvaltningsform.

§5 Stiftelsens tillgångar består av de bankmedel, som genom olika gåvobrev överlämnats eller kommer att överlämnas till stiftelsen.

§6 Stiftelsen skall ha sitt säte Stockholm efter styrelsens beslut.

§7 Stiftelsens firma tecknas av två personer i styrelsen som är bosatta i Sverige.

§8 Styrelsen är beslutsför, när hälften av antalet ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förena sig. Ordförande har

avgörande röst.

§9 Av stiftelsens årliga inkomst i form av ränta och utdelning ska, efter avdrag för kostnader,

10 -20 procent läggas till stiftelsens kapital. Återstående avkastning används för att främja stiftelsens ändamål.

§10 Gåvor som stiftelsen erhåller ska läggas till stiftelsens kapital om ej givaren föreskriver annat.

§11 Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§12 Stiftelsens räkenskaper ska granskas i enlighet med med stiftelselagen.

§13 Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

§14 Ändring av dessa stadgar förutsätter styrelsens enhälliga beslut. Ändring får dock aldrig innebära att stiftelsens ändamål enligt §1 och 2 ändras.

Stockholm 2010